» کرونا، پوست‌اندازی بازاریابی بانوان تولیدکننده مازندران