» خستگی تن را با خوابیدن در می‌کنید، با خستگی ذهن چه می‌کنید؟