» کرونا دوستِ محیط زیست نیست؛ آسمان را پاک کرده ولی زمین را آلوده‌تر!