توصیه‌های جالب یک زندانی حبس ابد، برای کنار آمدن با قرنطینه - ارمون آنلاین