موزه های مجازی جهان، ماجراجوی در روزهای کرونایی - ارمون آنلاین