» یک روانپزشک: از تهدید کرونا فرصت‌سازی کنیم، شنیدن اخبار منفی ممنوع