» تیمسار ماهرخ کیان‌زاده؛ تنها زن اسلحه شناس ایرانی