گزارش سفر وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به استان مازندران - ارمون آنلاین