» نقاشی های کودک خود را به دیوارهای خانه بزنید؛ زیباتر از هر تابلویی!