» درخشش چهار شهر مازندران در انتخاب پایتخت کتاب ایران