» تعریف ۱۶۰روستای مازندران به عنوان مقصد گردشگری نهایی شد