» نیمی از جمعیت مازندران به اورژانس اجتماعی دسترسی ندارند