» دانایی محوری یک جامعه، تضمین سلامت در آتیه آن است