» کدام صنایع بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را در جهان جذب می‌کنند؟