» چرا وقتی سرماخورده و مریض هستیم نباید سرکار برویم؟