» تصویر دیدنی دریای خزر و دریاچه ی ارومیه از نگاه ماهواره سنتیل-۳