» رونمایی از نخستین پروژه استارتاپی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران