گردهمایی کارشناسان مدیریت آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ارمون آنلاین