بیستمین پردیس سینمای امید در نور احداث می‌شود - ارمون آنلاین